Integritetspolicy – Blue Ocean Sales Scandinavia AB

HANTERING AV DIN DATA

Blue Ocean Sales Scandinavia AB värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Här beskriver vi hur Blue Ocean Sales Scandinavia AB hanterar dina personuppgifter, varför och vilka rättigheter du har som registrerad.

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi samlar in och registrerar två typer av data om dig – kunddata och affärsdata.

Kunddata är grundläggande kontaktuppgifter till dig, såsom exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du använder från oss och hur du använder dem, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du lämnar.

Affärsdata är uppgifter som är kopplade till vilka tjänster du erhåller från Blue Ocean Sales Scandinavia AB och vad som händer när du använder dem, exempelvis våra digitala tjänster. Det han handla om uppgifter som är viktiga för att kunna fakturera för tjänsterna.

 VARFÖR SAMLAR VI IN OCH REGISTRERAR PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och registrerar vissa uppgifter om dig för att kunna administrerar vårt affärsförhållande, skicka relevant information samt erbjuda och tillhandahålla våra tjänster. För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i dataskyddsreglerna, en så kallad rättslig grund. Det betyder att det krävs att behandlingen är nödvändig för att fullgöra och administrera ett avtalsförhållande, en rättslig förpliktelse, efter en intresseavvägning eller att du lämnat ditt samtycke till behandlingen.

HUR VI SAMPLAR IN PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och registrerar data som i) du själv lämnar när du blir kund hos oss när du på något sätt kommunicerar med oss och ii) skapas när du använder någon av våra digitala tjänster, exempelvis när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar e-post.

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER

Data sparas så länge vårt avtalsförhållande består eller så länge det finns ett berättigat skäl att underhålla vår relation baserat på möjliga samarbeten, och för en begränsad tid därefter. Uppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis bokföringsunderlag, sparas under den tid lag föreskriver.

TILL VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att lämna ut din data till underleverantörer och andra bolag inom vår koncern (PHOENIX-koncernen) som behandlar data för vår räkning. Anledningen är att vissa tjänster har drift och support samlat på en enhet inom koncernen eller hos en underleverantör. Dessa parter får dock inte använda data om dig för andra ändamål än de som vi anger.

Vi är också skyldiga att lämna ut data på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, exempelvis till skattemyndigheten eller polisen.

HUR SKYDDAR VI PERSONUPPGIFTER

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders och medarbetares integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar data, IT-infrastruktur och tekniska anläggningar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka eventuell spridning eller förlust av data. Åtkomst till data begränsas till de som har ett befogat skäl till tillgång, och behandlingen loggas eller kontrolleras regelbundet. Kryptering används normalt vid dataöverföring och vi arbetar strukturerat med bekämpning av virus och annan yttre påverkan.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi registrerat om dig, varför och hur vi behandlar dem. Du har följande rättigheter

  • Rätt till tillgången (begära ett registerutdrag över vår behandling)
  • Rätt till rättelse (om du upptäcker en felaktighet ska vi rätta eller komplettera våra register)
  • Rätt till radering (Uppgifter som inte längre behövs, där du återkallar ett samtycke eller motsätter dig en behandling där ditt intresse väger tyngre än vårt.
  • Rätt till invändning (mot behandling som baserar på en intresseavvägning)
  • Rätt till begränsning (när du anser att viss behandling saknar rättslig grund)
  • Rätt till portabilitet (när du under vissa förutsättningar vill flytta data till en annan aktör)

 KONTAKTUPPGIFTER

Blue Ocean Sales Scandinavia AB

Sturegatan 32, 114 36 STOCKHOLM
+46 721 73 00 82
info@blueoceansales.se